Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Raport o oddziaływaniu na środowisko

Raport o oddziaływaniu na środowisko dla zaktualizowanego przedsięwzięcia (tom I)

Raport o oddziaływaniu na środowisko dla zaktualizowanego przedsięwzięcia. Inwentaryzacja przyrodnicza (tom II wraz z załącznikami)

Raport o oddziaływaniu na środowisko dla zaktualizowanego przedsięwzięcia. Streszczenie w języku niespecjalistycznym (tom III)

Uzupełnienie Raportu OOŚ w zakresie analizy spełniania wymagań BAT


Wykaz załączników do tomu I Raportu o oddziaływaniu na środowisko dla zaktualizowanego przedsięwzięcia

F1 Postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 29.02.2016 r., znak WONS-OŚ.4211.9.2015.AT.KK.10., w sprawie zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia „Budowa instalacji do produkcji propylenu wraz z terminalem przeładunkowo- magazynowym i infrastrukturą techniczną”
F2 Decyzja nr 30/2017 z dnia 08.09.2017 r., znak WONS-OŚ.4211.9.2015 AT.26., o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: „Budowa instalacji do produkcji propylenu wraz z terminalem przeładunkowo- magazynowym i infrastrukturą techniczną”
H1 Sprawozdanie z pomiarów hałasu emitowanego do środowiska przez Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A.: Eco-Noise Laboratorium pomiarów i analiz hałasu, październik 2017 r.
H2a Zestawienie danych wejściowych do obliczeń emisji hałasu do środowiska – wydruk z programu IMMI 2011-1. Obliczenia dla stanu przed zastosowaniem zabezpieczeń akustycznych
H2b Zestawienie danych wejściowych do obliczeń emisji hałasu do środowiska – wydruk z programu IMMI 2011-1. Obliczenia dla stanu po zastosowaniu zabezpieczeń akustycznych
H3 Zestawienie wyników obliczeń poziomów hałasu w punktach odbiorczych – wydruk z programu IMMI 2011-1. Warianty I i II. Obliczenia dla stanu przed zastosowaniem zabezpieczeń akustycznych
H4 Zestawienie wyników obliczeń poziomów hałasu w punktach odbiorczych – wydruk z programu IMMI 2011-1. Warianty I i II. Obliczenia dla stanu po zastosowaniu zabezpieczeń akustycznych
H5 - H8 Mapa akustyczna z zasięgiem stref równoważnego poziomu dźwięku A emitowanego przez projektowany kompleks Polimery Police, przy uwzględnieniu skumulowanego oddziaływania istniejących instalacji Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. Faza eksploatacji. Poziomy hałasu na wysokości 4,0 m n.p.t.
Pora dzienna. Wariant I przed zastosowaniem zabezpieczeń akustycznych (H5)
Pora nocna. Wariant I przed zastosowaniem zabezpieczeń akustycznych (H6)
Pora dzienna. Wariant II przed zastosowaniem zabezpieczeń akustycznych (H7)
Pora nocna. Wariant II przed zastosowaniem zabezpieczeń akustycznych (H8)
H9 - H12 Mapa akustyczna z zasięgiem stref równoważnego poziomu dźwięku A emitowanego przez projektowany kompleks Polimery Police, przy uwzględnieniu skumulowanego oddziaływania istniejących instalacji Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. Faza eksploatacji. Poziomy hałasu na wysokości 4,0 m n.p.t.
Pora dzienna. Wariant I po zastosowaniu zabezpieczeń akustycznych (H9)
Pora nocna. Wariant I po zastosowaniu zabezpieczeń akustycznych (H10)
Pora dzienna. Wariant II po zastosowaniu zabezpieczeń akustycznych (H11)
Pora nocna. Wariant II po zastosowaniu zabezpieczeń akustycznych (H12)
P1 Pismo Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Szczecinie, znak WM.7016.1.110.2.2018.NB, z dnia 4 czerwca 2018 r., określające stan jakości powietrza w rejonie planowanej inwestycji
P2 Przyjęte dane wejściowe i wyniki obliczeń wielkości emisji do powietrza z ruchu pojazdów wg metodyki EMEP/Corinair - wydruk z programu "Samochody", stanowiącego część pakietu oprogramowania "OPERAT FB" v.6.4.4/2012 r.
P3 Aktualne specyfikacje istniejących źródeł emisji i emitorów zlokalizowanych na terenie Grupa Azoty Zakładów Chemicznych „Police” S.A. (dalej: GAP), uwzględnionych w obliczeniach rozprzestrzeniania zanieczyszczeń
P4 Zestawienie danych wejściowych i wyniki obliczeń rozprzestrzeniania zanieczyszczeń w powietrzu i opadu pyłu - wydruk z programu "OPERAT FB" v.6.4.4/2012 r. Wariant I 
P5 Zestawienie danych wejściowych i wyniki obliczeń rozprzestrzeniania zanieczyszczeń w powietrzu i opadu pyłu - wydruk z programu "OPERAT FB" v.6.4.4/2012 r. Wariant II
Wyszukiwarka