Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Komunikaty prasowe
Grupa Azoty Polyolefins S.A. podpisała z instytucjami finansowymi Umowę Zmieniającą do umowy dotyczącej finansowania projektu Polimery Police
W wyniku przeprowadzonych rozmów i uzgodnień z bankami, 29 lutego br. Grupa Azoty Polyolefins podpisała Umowę Zmieniającą do Umowy Stabilizacyjnej z 15 grudnia 2023 roku, dotyczącej finansowania projektu Polimery Police. Tym samym strony uzgodniły warunki na jakich Instytucje Finansowe będą udzielały finansowania Projektu w kolejnym okresie obowiązywania Umowy Stabilizacyjnej, tj. do 27 marca br. Umowa zmieniająca została podpisana z 15 instytucjami finansującymi.
29.02.2024
Komunikat dotyczący wystąpienia aktywności pochodni na terenie Projektu Polimery Police
Grupa Azoty Polyolefins S.A. informuje, że 27 lutego br. na terenie projektu Polimery Police miało miejsce kontrolowane spalanie węglowodorów na pochodni. Wzmożona aktywność flary charakteryzuje się efektem świetlnym widocznym z dużej odległości, któremu towarzyszy również efekt dźwiękowy. W niektórych przypadkach, oprócz płomienia widoczny jest również czarny dym. Powstawanie czarnego dymu wynika z niewystarczającej ilości dodawanej pary wodnej, zapobiegającej jego tworzeniu się, podczas gwałtownego większego, chwilowego, nieprzewidzianego (awaryjnego) napływu węglowodorów na flarę. Trwa to kilka pierwszych minut, do czasu podania odpowiedniej ilości pary. Podczas normatywnej pracy instalacji, kiedy mamy do czynienia ze stabilnym bądź też zaplanowanym zrzutem węglowodorów, para jest dodawana jednocześnie lub z wyprzedzeniem, powodując brak towarzyszącego spalaniu czarnego dymu.
28.02.2024
Zmiany w składzie Zarządu Grupy Azoty S.A.
Rada Nadzorcza Grupy Azoty S.A. podczas posiedzenia w dniu 19 lutego br. dokonała zmian w składzie Zarządu Spółki.
19.02.2024
Zmiany w Radzie Nadzorczej Spółki Grupa Azoty Polyolefins S.A.
Z dniem 15 lutego 2024 roku Pan Dariusz Smoliński złożył rezygnację z członkostwa w Radzie Nadzorczej oraz z pełnienia funkcji wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki Grupa Azoty Polyolefins S.A.
15.02.2024
Zmiany w Radzie Nadzorczej i Zarządzie Grupy Azoty Polyolefins S.A.
W dniu 14 lutego 2024 roku Pan Grzegorz Kądzielawski złożył rezygnację z członkostwa w Radzie Nadzorczej oraz z pełnienia funkcji przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki Grupa Azoty Polyolefins S.A. W dniu 14 lutego 2024 roku Pan Marek Wadowski złożył rezygnację z członkostwa w Zarządzie oraz z pełnienia funkcji wiceprezesa Zarządu Spółki Grupa Azoty Polyolefins S.A.
14.02.2024
Informacja o szacowanym wpływie niepieniężnych zdarzeń o charakterze jednorazowym na skonsolidowane i jednostkowe sprawozdania finansowe za rok 2023
W dniu 9 lutego 2024 roku Grupa Azoty S.A. opublikowała raport bieżący w którym poinformowała, iż w trakcie prac nad sporządzeniem rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2023 zidentyfikowano przesłanki, które mogą wskazywać na utratę wartości aktywów spółki Grupa Azoty Polyolefins S.A. z wpływem na wartość aktywów Grupy Azoty S.A.
09.02.2024
Wyszukiwarka