Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Konsultacje

Konsultacje społeczne przeprowadza się w ramach procedury oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko (OOŚ). Jest to wymóg ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. 2017 r. poz. 1405), tzw. ustawy OOŚ. Niniejsza ustawa wynika m. in. z zapisów:

  • Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2001/42/WE z dnia 27 czerwca 2001 r. w sprawie oceny wpływu niektórych planów i programów na środowisko,

oraz

  • Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2003/35/WE z 26 maja 2003 r. przewidującej udział społeczeństwa w odniesieniu do sporządzania niektórych planów i programów w zakresie środowiska oraz zmieniającej w odniesieniu do udziału społeczeństwa i dostępu do wymiaru sprawiedliwości dyrektywy rady 85/337/EWG i 96/61/WE.

Zgodnie z wymogami prawa polskiego i europejskiego, integralną częścią OOŚ jest udział społeczeństwa.

Informacje na temat konsultacji społecznych odbyły się się na etapie oceny oddziaływania na środowisko. Miały na celu poinformowanie społeczeństwa i lokalnej administracji samorządowej o planowanej inwestycji.

W dniach 15, 22 i 29 listopada 2022 roku w Starostwie Powiatowym w Policach, odbyły się kolejne spotkania informacyjne dotyczących rozpoczęcia działalności produkcyjnej Spółki.

Wyszukiwarka