Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Ochrona Danych Osobowych
Ochrona Danych Osobowych

Grupa Azoty Polyolefins S.A. z siedzibą w Policach zapewnia należytą staranność w zakresie ochrony danych osobowych wszystkich podmiotów współpracujących z nią na dowolnych zasadach. Poniżej przedstawiamy najważniejsze zasady ochrony danych osobowych funkcjonujące w Spółce.

We wszystkich kwestiach związanych z ochroną i przetwarzaniem danych osobowych przez Grupę Azoty Polyolefins S.A. mogą Państwo kontaktować się z Arturem Kwiatkowskim, Inspektorem Ochrony Danych Osobowych:

 • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: ##psdvpedan#at#vgjeppodin.rdb##
 • pisemnie na adres: Grupa Azoty Polyolefins S.A. z siedzibą w Policach, ul. Kuźnicka 1, 72-010 Police, z dopiskiem: „Inspektor Ochrony Danych Osobowych”
 • telefonicznie: +48 726 140 156,
 • osobiście w siedzibie Spółki po wcześniejszym umówieniu wizyty.
Kim jest administrator danych osobowych?Rozwiń

Zgodnie z art. 13 i art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenie o ochronie danych), dalej jako Rozporządzenie lub RODO informujemy, iż Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa Azoty Polyolefins S.A. z siedzibą w Policach ul. Kuźnicka 1, 72-010 Police.

Grupa Azoty Polyolefins S.A. przed rozpoczęciem czynności przetwarzania danych osobowych każdorazowo identyfikuje cel, podstawę prawną do ich przetwarzania oraz określa okres retencji danych.

Państwa dane osobowe przetwarzane są:

 • ze względu na realizację umowy, która wiąże Państwa z Administratorem, lub działania niezbędne do jej zawarcia (Art. 6 ust. 1 lit. b), W tym przypadku dane te będziemy przetwarzać przez 10 lat, ze względu na wymagania Kodeksu Cywilnego.
 • ze względu na wymagania prawne, do których przestrzegania zobligowany jest Administrator (Art. 6 ust. 1 lit. c), W tym przypadku czas przechowywania Państwa danych jest podyktowany konkretnymi wymogami prawnymi.
 • przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią(Art. 6 ust. 1 lit. f), W tym przypadku czas przechowywania Państwa danych jest podyktowany konkretnymi wymogami prawnymi.
 • w celu zapewnienia bezpieczeństwa Państwu oraz obiektom znajdującym się w dyspozycji Grupy Azoty Polyolefins S.A. (RODO, Art. 6 ust. 1 lit. f.). Dane przetwarzamy maksymalnie przez 30 dni od czasu ich zebrania.
 • na podstawie uzyskanej od Państwa zgody (Art. 6 ust. 1 lit. a). W takiej sytuacji dane przetwarzamy do czasu wycofania przez Państwa zgody na przetwarzanie.

Każdorazowo dokładamy wszelkich starań, by zostali Państwo poinformowani o celu przetwarzania danych osobowych, podstawie prawnej tego przetwarzania, okresie retencji danych i wszystkich innych informacjach wymaganych przez RODO w ramach realizacji obowiązku informacyjnego.

Jeżeli mają Państwo pytania lub wątpliwości w zakresie ochrony Państwa danych osobowych, prosimy o kontakt. Z przyjemnością udzielimy szczegółowych informacji.

Jakimi sprawami zajmuje się administrator danych osobowych?Rozwiń

Administrator Danych Osobowych dba o ochronę praw i wolności osób, których dane osobowe są przetwarzane przez Grupę Azoty Polyolefins S.A. Administrator Danych Osobowych udziela stosownych wyjaśnień dla wszelkich zgłoszeń związanych z ewentualnymi nieprawidłowościami w przetwarzaniu danych osobowych. Zadaniem Administratora Danych Osobowych jest również realizacja przysługujących Państwu praw.

Prawa te dotyczą w szczególności:

 • dostępu do danych osobowych,
 • do ich sprostowania,
 • do usunięcia danych osobowych (“prawo do bycia zapomnianym”),
 • do ograniczenia przetwarzania,
 • do przenoszenia danych osobowych,
 • do sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania,
 • do sprzeciwu wobec zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania,
 • do zawiadamiania o wystąpieniu naruszenia w ochronie danych osobowych.
Jaki jest tryb procedowania Państwa wniosku?Rozwiń

Wniosek może być złożony za pośrednictwem skrzynki e-mail lub drogą pocztową. Jego rozpatrzeniem zajmiemy się niezwłocznie. W związku z tym konieczne jest podanie danych kontaktowych na jakie chcielibyście Państwo otrzymać odpowiedź. Jeżeli realizacja wniosku będzie trwała dłużej niż miesiąc, o przedłużeniu terminu udzielenia odpowiedzi zostaną Państwo poinformowani odrębnym pismem/wiadomością. Takie przedłużenie jest możliwe z uwagi na złożoność żądania lub liczbę złożonych wniosków.

Jeżeli wniosek nie pozwala na Państwa jednoznaczną identyfikację lub jest niejasny, Administrator Danych Osobowych skieruje do Państwa prośbę o jego uzupełnienie w terminie jednego miesiąca od wpływu wniosku.

Jeżeli wniosek zostanie złożony w formie elektronicznej, dalsza korespondencja będzie prowadzona również w tej formie, jeżeli okaże się to możliwe i nie zostanie wskazana inna forma. Pragniemy zaznaczyć, że ta forma minimalizuje również negatywny wpływ na środowisko naturalne.

Rozpatrzenie wniosku jest wolne od opłat. Jeżeli jednak żądanie jest nieuzasadnione lub często powtarzane, Administrator Danych Osobowych może nałożyć uzasadnioną opłatę, uwzględniającą rozsądne koszty administracyjne związane z rozpoznaniem wniosku, komunikacją lub przeprowadzeniem wnioskowanych operacji lub odmówić rozpoznania wniosku.

Wyszukiwarka