Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO NA CZŁONKA ZARZĄDU SPÓŁKI PDH POLSKA S.A.
31.08.2018
OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO NA CZŁONKA ZARZĄDU SPÓŁKI PDH POLSKA S.A.
OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO

NA CZŁONKA ZARZĄDU SPÓŁKI „PDH POLSKA” S.A.

1.      Rada Nadzorcza Spółki ogłasza wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego na Członka Zarządu spółki „PDH POLSKA” S.A. z siedzibą w Policach przy ul. Kuźnickiej 1 („Spółka”).

2.      Kandydat na Członka Zarządu Spółki powinien spełniać łącznie następujące warunki:

1)  posiadać pełną zdolność do czynności prawnych,

2)  korzystać w pełni z praw publicznych,

3)  posiadać wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych,

4)  posiadać co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek,

5)  posiadać co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek,

6)  spełniać inne niż wymienione w pkt 1 - 5 niniejszego ustępu wymogi określone w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, a w szczególności nie naruszać ograniczeń lub zakazów zajmowania stanowiska członka organu zarządzającego w spółkach handlowych.

3.      Kandydatem na Członka Zarządu nie może być osoba, która spełnia co najmniej jeden z poniższych warunków:

1)   pełni funkcję społecznego współpracownika albo jest zatrudniona w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,

2)   wchodzi w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań,

3)   jest zatrudniony przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,

4)   pełni funkcję z wyboru w zakładowej organizacji związkowej lub zakładowej organizacji związkowej spółki z grupy kapitałowej,

5)   jej aktywność społeczna lub zarobkowa rodzi konflikt interesów wobec działalności Spółki.

4.      Zgłoszenie kandydata na Członka Zarządu powinno zawierać:

1)      życiorys zawodowy (CV) oraz list motywacyjny;

2)     oświadczenia o:

a)   korzystaniu w pełni z praw publicznych;

b)   posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych;

c)    niepodleganiu określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowiska członka zarządu w spółkach handlowych;

d)   zgodzie na przetwarzanie danych osobowych o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez „PDH Polska” S.A. moich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu dla potrzeb postępowania kwalifikacyjnego na Członka Zarządu Spółki, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).”, wraz ze wskazaniem numeru telefonu, adresu e-mail oraz adresu do korespondencji dla celów postępowania kwalifikacyjnego;

e)    spełnianiu wymagań opisanych w ogłoszeniu, w tym wymogów dla członka organu zarządzającego określonych w art. 22 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 2259 ze zm.);

f)     akceptacji zasad i trybu przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego wynikającego z Regulaminu postępowania kwalifikacyjnego na Członka Zarządu spółki „PDH Polska” S.A. uchwalonego uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki nr 3 z dnia 20 lipca 2018 r.;

g)   funkcjach pełnionych w organach innych podmiotów;

h)   wyrażeniu zgody na powołanie do Zarządu Spółki;

i)     adresie do doręczeń, adresie e-mail oraz numerze telefonu do kontaktu;

3)     oryginały lub urzędowe odpisy oryginałów dokumentów potwierdzających:  

a)    ukończenie studiów wyższych zgodnie z pkt 2.3;

b)   co najmniej pięcioletnie doświadczenie zawodowe kandydata zgodnie z pkt 2.4;

c)    co najmniej trzyletnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek zgodnie z pkt 2.5;

d)   dodatkowe umiejętności (np. referencje, rekomendacje, certyfikaty);

4)     aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności wystawioną nie wcześniej niż na 2 miesiące przed datą upływu terminu składania zgłoszeń w postępowaniu kwalifikacyjnym na Członka Zarządu Spółki.

5.      Z zastrzeżeniem dalszych postanowień ogłoszenia, katalog wymogów określonych w ww. zgłoszeniu uprawnia kandydata do wzięcia udziału w niniejszym postępowaniu kwalifikacyjnym.

6.      Przesłane w procesie kwalifikacyjnym dokumenty mogą być kopiami dokumentów lub kopiami urzędowych odpisów dokumentów potwierdzających kwalifikacje kandydata, poświadczonymi za zgodność z oryginałem przez kandydata na Członka Zarządu Spółki, w takim przypadku kandydat na Członka Zarządu Spółki jest zobowiązany do przedstawienia oryginałów lub urzędowych odpisów dokumentów lub notarialnie poświadczonych dokumentów potwierdzających ww. kwalifikacje, w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej, pod rygorem wykluczenia z dalszego postępowania kwalifikacyjnego.

7.      Kandydatury, które nie spełniają wymogów określonych w ogłoszeniu, podlegają odrzuceniu.

8.      Informacje o Spółce dostępne są na oficjalnej stronie internetowej Spółki: pdhpolska.eu.

9.      Pisemne zgłoszenia wraz z wymaganymi dokumentami należy zaadresować do Rady Nadzorczej „PDH Polska” S.A. oraz przesyłać w zamkniętej kopercie na adres: ul. Kuźnicka 1, 72-010 Police, z dopiskiem „Postępowanie kwalifikacyjne na Członka Zarządu spółki „PDH Polska” S.A.”.

10.   Termin przyjmowania zgłoszeń upływa z końcem dnia 17 września 2018 r. (decyduje data doręczenia zgłoszenia na wskazany powyżej adres).

11.   Zgłoszenia nie spełniające wymogów określonych w ogłoszeniu oraz zgłoszenia, które zostały złożone po terminie określonym dla ich przyjmowania, nie podlegają rozpatrzeniu i ocenie.

12.   Oceny pod względem formalnym i merytorycznym przesłanych zgłoszeń dokona Rada Nadzorcza.

13.   Kandydaci, którzy spełnią wymogi formalne i merytoryczne, zostaną zaproszeni na rozmowy kwalifikacyjne. Rozmowy kwalifikacyjne z wybranymi kandydatami odbywać się będą w dniu 21 września 2018 r. w Warszawie przy ul. Chłodnej 51 w Biurze Grupy Azoty (biurowiec Warszawa Trade Tower, piętro 31).

14.   O godzinie i dokładnym miejscu rozmów kwalifikacyjnych poszczególni kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, zgodnie z danymi kontaktowymi wskazanymi w zgłoszeniu.

15.   Przedmiotem rozmowy kwalifikacyjnej będzie w szczególności wiedza kandydata o działalności Spółki oraz o sektorze, w którym działa Spółka, znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem i kierowaniem zespołami pracowników, znajomość zasad funkcjonowania spółek handlowych, doświadczenie kandydata niezbędne do wykonywania funkcji Członka Zarządu w Spółce, a także wiedza, kwalifikacje i doświadczenie w dziedzinie właściwej ze względu na zakres spraw prowadzonych przez Członka Zarządu wyłanianego w postępowaniu.

16.   O wynikach postępowania kandydaci zostaną powiadomieni listem poleconym lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, odpowiednio na adres korespondencyjny lub adres poczty elektronicznej wskazane w zgłoszeniu.

17.   Zgłoszenie kandydata na stanowisko Członka Zarządu Spółki może zostać odebrane osobiście przez kandydata pod adresem wskazanym w punkcie 9, w terminie 2 (dwóch) miesięcy od dnia zakończenia postępowania kwalifikacyjnego, tj. dnia powołania Członka Zarządu Spółki. Zgłoszenia nieodebrane zostaną komisyjnie zniszczone po upływie 2 miesięcy od dnia powołania Członka Zarządu Spółki. Oryginały dokumentów udostępnionych przez kandydata w trakcie postępowania zostaną mu zwrócone na adres korespondencyjny wskazany w zgłoszeniu.

18.   Spółka nie zwraca kandydatom kosztów poniesionych w związku z udziałem w postępowaniu kwalifikacyjnym.

19.   Rada Nadzorcza Spółki zastrzega sobie prawo swobodnej oceny i kwalifikacji zgłoszeń oraz swobodnego ograniczenia liczby kandydatów dopuszczonych do dalszego etapu postępowania.

20.   Rada Nadzorcza Spółki zastrzega sobie prawo zakończenia postępowania kwalifikacyjnego bez wyłonienia kandydata w każdym czasie bez podania przyczyny.

Wyszukiwarka