Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Wspólne projekty edukacyjne

Umowa z Akademią Morską w Szczecinie z dnia 28.10.2021 r.

W dniu 28.10.2021 roku została zawarta umowa precyzująca zakres współpracy wynikający z listu intencyjnego z września 2020 roku pomiędzy Akademią Morską w Szczecinie, a Spółkami Grupy Azoty. Współpraca dotyczy m.in. realizowania zadań związanych z rozwijaniem kierunków kształcenia dopasowanych do potrzeb rynku, organizacji praktyk zawodowych oraz prowadzenia wspólnych działań badawczo - rozwojowych.

Umowa z Zachodniopomorskim Uniwersytetem Technologicznym w Szczecinie z dnia 25.05.2021 r.

W dniu 25.05.2021 roku została zawarta umowa w zakresie szkolenia kadry Departamentu Produkcji Grupy Azoty Polyolefins S.A. Kurs dokształcający obejmuje wykłady oraz laboratoria m.in. z zakresu inżynierii procesowej, metod otrzymywania i badania propylenu, badania właściwości polimerów oraz metod ich przetwórstwa. Zajęcia realizowane są przez nauczycieli akademickich Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej oraz Wydziału Nauk o Żywności i Rybactwa ZUT w Szczecinie. 

Porozumienie z Wydziałem Nauk o Żywności i Rybactwa ZUT w Szczecinie z dnia 11.01.2019 r.

Dnia 11.01.2018 r. podpisano porozumienie o współpracy w zakresie działalności dydaktycznej oraz wymiany naukowo – technicznej między Wydziałem, a Spółką.

W ramach współpracy strony zadeklarowały współpracę m.in. w zakresie wsparcia naukowo – badawczego na rzecz Spółki przez pracowników Centrum Bioimmobilizacji i Innowacyjnych Materiałów Opakowaniowych Wydziału Nauk o Żywności i Rybactwa, przygotowania specjalistycznych ocen i ekspertyz oraz wspólnych działań w celu pozyskania środków finansowych, umożliwiających efektywną i partnerską kooperację.

Porozumienie z Wydziałem Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki ZUT w Szczecinie z dnia 09.01.2019 r.

Dnia 09.01.2019 r. podpisano porozumienie o współpracy w zakresie świadczenia usług naukowo – badawczych, którego celem jest wyrażenie intencji nawiązania długoterminowego działania w zakresie działalności dydaktycznej oraz wymiany naukowo – technicznej.

W ramach współpracy strony zadeklarowały współpracę m.in. w zakresie realizacji wspólnych badań naukowych, przygotowania specjalistycznych ocen i ekspertyz przez pracowników wydziału, oraz prowadzenie szkoleń tematycznych. 

Porozumienie z Wydziałem Technologii i Inżynierii Chemicznej ZUT w Szczecinie z dnia 30.08.2018 r.

Dnia 30.08.2018 r. podpisano porozumienie o współpracy w zakresie świadczenia usług naukowo – badawczych, którego celem jest wyrażenie intencji nawiązania długoterminowego działania w zakresie działalności dydaktycznej oraz wymiany naukowo – technicznej.

W ramach współpracy strony zadeklarowały swobodną wymianę poglądów i doświadczeń, a także działania w ramach uczciwych, odpowiedzialnych i dopuszczalnych praktyk obrotu gospodarczego, w tym odnoszących się do praw własności przemysłowej i intelektualnej.

Porozumienie z Wydziałem Technologii i Inżynierii Chemicznej ZUT w Szczecinie z dnia 10.02.2017 r.

Dnia 10.02.2017 r. podpisano porozumienie o współpracy w sprawie kształcenia przyszłych pracowników Grupy Azoty Polyolefins na kierunku inżynieria chemiczna i procesowa, w specjalności inżynieria procesów wytwarzania olefin. W ramach porozumienia Grupa Azoty Polyolefins może proponować tematy prac dyplomowych dotyczących procesu wytwarzania olefin.

Realizując zakres podpisanego porozumienia Grupa Azoty Polyolefins po raz kolejny przyznało stypendia dedykowane studentom specjalizacji inżynieria procesów wytwarzania olefin. Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. oraz Grupa Azoty Polyolefins zagwarantowały również możliwość odbycia praktyk zawodowych.

Ponadto w przedmiotowym Porozumieniu Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. zobligowała się do sfinansowania rozbudowy wyposażenia Laboratorium Dynamiki Procesowej i Sterowania na Wydziale Technologii i Inżynierii Chemicznej ZUT w Szczecinie ufundowanego przez Spółkę w 2016 roku.

Porozumienie z Zachodniopomorskim Uniwersytetem Technologicznym z dnia 13.01.2016 r.

Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police S.A oraz Grupa Azoty Polyolefins wraz z Zachodniopomorskim Uniwersytetem Technologicznym w Szczecinie w dniu 13.01.2016 r. podpisały pierwsze porozumienie o współpracy w zakresie kształcenia studentów. W ramach realizacji przedmiotowego Porozumienia na Wydziale Technologii i Inżynierii Chemicznej Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie na kierunku inżynieria hemiczna i Prpocesowa (studia stacjonarne, II stopnia) utworzono nową specjalność – inżynieria procesów wytwarzania olefin.

Na mocy podpisanego Porozumienia na Wydziale Technologii i Inżynierii Chemicznej ZUT w Szczecinie zmodernizowano również wydziałowe Laboratorium Dynamiki Procesowej i Sterowania. Nakład poniesiony na modyfikację laboratorium przez Grupę Azoty Zakłady Chemiczne Police S.A. wyniósł 70 tys. euro. Laboratorium zostało wyposażone w 5 specjalistycznych stanowisk analityczno-badawczych.

Realizując zakres podpisanego Porozumienia Grupa Azoty Polyolefins przyznało stypendia dedykowane studentom utworzonej specjalizacji. Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. zagwarantowała również stypendystom możliwość odbycia praktyk oraz płatnego stażu.

Wyszukiwarka