Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Aktualności
Zmiany w Radzie Nadzorczej Spółki Grupa Azoty Polyolefins S.A.

14 maja br. Grupa Azoty S.A. odwołała Pana Zbigniewa Sokala za składu Rady Nadzorczej Spółki Grupa Azoty Polyolefins S.A.

14.05.2024
Ogłoszenie o wszczęciu postępowania kwalifikacyjnego na Wiceprezesa Zarządu ds. sprzedaży oraz Wiceprezesa Zarządu ds. produkcji Grupa Azoty Polyolefins S.A.


Rada Nadzorcza Grupy Azoty Polyolefins S.A. postanawia wszcząć postępowanie kwalifikacyjne na Członków Zarządu Spółki.


13.05.2024
Wyniki finansowe Grupy Azoty za IV kwartał i 2023 rok

W 2023 roku Grupa Azoty wypracowała skonsolidowane przychody ze sprzedaży na poziomie 13 545 mln zł i wynik EBITDA w wysokości minus 1 366 mln zł, przy marży EBITDA minus 10,1%. Strata netto wyniosła 3,29 mld zł. W 2023 roku Grupa Azoty w znacząco wyższym zakresie niż w roku 2022 musiała korzystać z finansowania zewnętrznego tj. kredytów i faktoringu, zwiększając zadłużenie z tego tytułu o 2,8 mld zł z poziomu 7,1 mld zł na koniec 2022 roku do kwoty 9,9 mld zł według stanu na 31 grudnia 2023 roku.

29.04.2024
Grupa Azoty Polyolefins i Instytucje Finansowe przedłużyły warunki finansowania Polimerów Police na kolejny okres

W wyniku przeprowadzonych rozmów i uzgodnień z bankami, 26 kwietnia br. Grupa Azoty Polyolefins podpisała Umowę Zmieniającą do Umowy Stabilizacyjnej z 15 grudnia 2023 roku, dotyczącej finansowania projektu Polimery Police. Tym samym strony uzgodniły warunki na jakich Instytucje Finansowe będą udzielały finansowania Projektu w kolejnym okresie obowiązywania Umowy Stabilizacyjnej, tj. do 29 maja br. Umowa zmieniająca została podpisana z 15 instytucjami finansującymi.

26.04.2024
Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki Grupa Azoty Polyolefins S.A.

Pismem z dnia 22 kwietnia br. Pan Andrzej Milewski złożył rezygnację z pełnienia funkcji Członka i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki Grupa Azoty Polyolefins S.A. z siedzibą w Policach.

23.04.2024
Zmiany w Radzie Nadzorczej Spółki Grupa Azoty Polyolefins S.A.

17 kwietnia br. Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. odwołała Pana Kazimierza Łojka za składu Rady Nadzorczej Spółki Grupa Azoty Polyolefins S.A., a także podjęła uchwały o powołaniu Pana Marka Mroczkowskiego i Pana Przemysława Gardockiego, powierzając funkcję Członków Rady Nadzorczej Spółki Grupa Azoty Polyolefins S.A. ze skutkiem od dn. 18 kwietnia br.

17.04.2024
Wyszukiwarka