Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Kodeks postępowania etycznego

Kodeks postępowania etycznego Grupy Azoty, definiuje i określa wartości obowiązujące w całej Grupie Kapitałowej. Mają one charakter ogólnych reguł postępowania. Wartości Grupy Azoty stanowią dla nas drogowskaz mający zastosowanie, gdy konkretna sytuacja nie znajduje bezpośrednio odzwierciedlenia w postanowieniach kodeksowych. Traktujemy je ponadto, jako deklarację w stosunku do naszych interesariuszy, wskazującą na to, co jest ważne dla Grupy Azoty Polyolefins i o czym zawsze pamiętamy budując relacje z naszymi pracownikami i otoczeniem zewnętrznym. Są one jednocześnie naszym zobowiązaniem do ciągłego rozwoju oraz aktywnego kształtowania kultury organizacyjnej, w tym jej wymiaru etycznego.

Wartości Grupy Azoty to:

Gospodarność – gospodarność oznacza dla nas oparte na zasadach rachunku ekonomicznego oraz odpowiedzialne dysponowanie aktywami materialnymi oraz niematerialnymi znajdującymi się w posiadaniu Grupy Azoty. Wszystkimi aktywami dysponujemy w sposób zapewniający maksymalizowanie korzyści zarówno po stronie akcjonariuszy, jak i pozostałych interesariuszy.

Profesjonalizm – dbamy o to, aby podejście do zarządzania organizacją, standardy działania i systemu kontroli były dobrze zaprojektowane, efektywne i zapewniały realizację naszej strategii biznesowej. Profesjonalizm to postawa, która oznacza dla nas wymóg najwyższej staranności, wykorzystywania posiadanej wiedzy, umiejętności i kompetencji biznesowych.

Współpraca – przez współpracę rozumiemy kształtowanie wzajemnych relacji tak, aby maksymalizować korzyści po stronie Grupy Azoty, przy jednoczesnym uwzględnianiu oraz poszanowaniu interesów drugiej strony. Oznacza ona dla nas komunikację skierowaną na osiąganie porozumienia, budowanie zaufania i realizowanie wspólnych celów.

Szacunek - wyraża się w niepodejmowaniu działań czy decyzji oraz nieformułowaniu wypowiedzi, które naruszają godność innej osoby. Oznacza dla nas obowiązek poszanowania dla narodowości, rasy, płci, wieku, niepełnosprawności, religii, orientacji politycznej czy seksualnej, jak również dla zróżnicowanych poglądów i opinii.

Transparentność – oznacza dla nas otwarte komunikowanie zarówno naszych decyzji, podejmowanych działań i związanych z nimi przesłanek, jak również oczekiwań i wymogów stawianych przez Grupę Azoty. Postawę tę przyjmujemy we wszystkich obszarach naszej działalności, z wyjątkiem tych, które ze względów biznesowych lub z uwagi na wymogi przepisów prawa muszą pozostać niejawne.

Wyszukiwarka