Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Wdrożone systemy
Wdrożone systemy
System Zarządzania JakościąRozwiń

System Zarządzania Jakością funkcjonujący w Grupie Azoty Polyolefins S.A. jest zgodny z normą ISO 9001:2015 i służy m.in. zwiększeniu zadowolenia klientów oraz usprawnieniu procesów wewnętrznych.

W Grupie Azoty Polyolefins S.A. zostały zidentyfikowane procesy niezbędne do sprawnej realizacji działań i spełnienia wymagań stron zainteresowanych, w ramach dostarczenia produktów Projektu „Polimery Police”. Podejście procesowe zapewnia bieżący nadzór nad powiązaniami między poszczególnymi procesami w systemie, jak też nad ich wzajemnymi oddziaływaniami. Zidentyfikowane procesy są monitorowane pod kątem skuteczności zarządzanego procesu.

Wytwarzanie wyrobów spełniających wymagania jakościowe klientów oraz dążenie do sprostania konkurencji rynkowej stanowią priorytety w działaniach Grupy Azoty Polyolefins S.A. 

Ciągły rozwój i doskonalenie systemów oceniane jest pozytywnie przez audytorów zewnętrznych. Zgodność Systemu Zarządzania Jakością z wymaganiami normy 9001:2015 potwierdzona jest certyfikatem niezależnej jednostki certyfikującej.

System Zarządzania ŚrodowiskowegoRozwiń

Ochrona środowiska jest jednym z istotniejszych źródeł budowania wizerunku Spółki.

Przez zarządzanie środowiskowe rozumie się zarządzanie procesami tak, aby zapobiegać lub zminimalizować ich niekorzystny wpływ na środowisko naturalne, jednocześnie spełniając zobowiązania dotyczące zgodności.

Spółka w podejmowanych działaniach stara się uwzględniać proces adaptacji systemów, procedur oraz strategii biznesowej do zmian klimatycznych.

Zarządzanie środowiskowe wspiera zarządzanie ryzykiem klimatycznym oraz przyjętą Strategię Grupy Kapitałowej Grupa Azoty na lata 2021-2030, która odnosi się do wyzwań, jakie stawia przed współczesnym przemysłem Europejski Zielony Ład. Projekty z obszaru m.in. zielonej energii przemysłowej, potrzeby ograniczenia emisyjności oraz dekarbonizacji przedstawiono w Strategicznym Projekcie Korporacyjnym „Zielone Azoty”, opartym na 3 filarach:

 1. zielone produkty,
 2. zielone technologie,
 3. zielona organizacja.

Zrównoważony rozwój, jako cel działania, jest osiągany przez zachowanie równowagi między środowiskiem, społeczeństwem i gospodarką.

Aspekty środowiskowe występujące w obszarach objętych Systemem Zarządzania Środowiskowego są zidentyfikowane, monitorowane i zostaną zaktualizowane po przekształceniu Spółki w Operatora.

Zgodność Systemu Zarządzania Środowiskowego z wymaganiami normy 14001:2015 potwierdzona jest certyfikatem niezależnej jednostki certyfikującej.

System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną PracyRozwiń

System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy zgodny z normą ISO 45001:2018 jest efektem współdziałania i zaangażowania wszystkich  pracowników Spółki.  

Celem systemu zarządzania BHP jest osiąganie ciągłej poprawy działań na rzecz bezpieczeństwa pracy.

Monitorowanie i wykonywanie pomiarów dot. bezpieczeństwa i higieny pracy, gwarantuje obserwowanie stanu warunków pracy, zachowań pracowników, wyników działań podejmowanych w celu poprawy warunków BHP, w szczególności identyfikację zagrożeń, ocenę ryzyka zawodowego oraz analizę przyczyn wypadków przy pracy, chorób zawodowych i zdarzeń potencjalnie wypadkowych.

Zgodność Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy z wymaganiami normy 45001:2018 potwierdzona jest certyfikatem niezależnej jednostki certyfikującej

System Zarządzania RyzykiemRozwiń

System Zarządzania Ryzkiem w oparciu o wymagania normy PN-ISO 31000:2018-08.

Proces zarządzania Ryzykiem jest cyklicznie realizowany w Spółce i przebiega w całym środowisku organizacji. Spółka na bieżąco identyfikuje zagrożenia związane z aspektami prowadzonej działalności. Systematycznie aktualizowana jest lista ryzyk Spółki, a kluczowe dla jej działalności są w szczególny sposób nadzorowane.

Główne obszary Zarządzania Ryzykiem:

 1. Ryzyka projektowe
 2. Ryzyka procesów biznesowych
 3. Ryzyka bezpieczeństwa procesowego
 4. Ryzyka finansowe (walutowe, stopy procentowej i cen towarów)
 5. Ryzyka finansowania i zarządzania płynnością
 6. Ryzyka kredytowe – kredytów kupieckich
 7. Ryzyka ubezpieczeniowe
 8. Ryzyka zawodowe 
 9. Ryzyka klimatyczne

System Bezpieczeństwa ProcesowegoRozwiń
Wyszukiwarka